YLEISET EHDOT

 

Marine Service Oy Markus Selin

Kutteskontie 61, 29100 Luvia

puh. 045 195 3774 ark klo 16 jälk sekä viikonloppuisin
info@marineserviceoy.fi

 

VENEIDEN SÄILYTYS

SOPIMUSEHDOT

1. Marine Service Oy Markus Selin (jäljempänä Marine Service) ja asiakas ovat sopineet asiakkaan veneen kausisäilytyksestä tämän säilytyssopimuksen ehtojen mukaisesti.

2. Talvikauden säilytys ja mahdolliset muut samassa yhteydessä sovitut palvelut (kuljetus, pesu, huollot ym.) laskutetaan kahdessa erässä loka-marraskuussa sekä helmi-maaliskuussa erääntyvillä laskuilla kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Myöhemmin tilatut lisätyöt laskutetaan työn suorittamisen jälkeen.
Maksuehto on 14 pv netto. Maksun viivästyessä Marine Servicellä on oikeus periä kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko.

3. Tämä sopimus on voimassa talvikauden 15.8.-30.6 mikäli muuta ei ole sovittu.
Mikäli asiakas ei ole hänestä johtuvasta syystä tähän mennessä vienyt venettään pois Marine Servicen säilytystiloista, Marine Servicellä on oikeus laskuttaa asiakkaalta yliaikamaksuna kesäajalta 50% hinnaston mukaisesta talvikauden säilytyshinnasta 14.8. saakka ja 15.8. alkaen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen talvikauden säilytyshinta.

4. Marine Servicellä on asianmukaiset vakuutusturvat kiinteistön ja vastuidensa osalta, mutta nämä vakuutukset eivät korvaa säilytettävänä olevalle asiakkaan omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja.

Asiakas vastaa omaisuutensa vakuutusturvasta myös säilytyksen ajalta.


Mikäli asiakas ei ole sopimuksesta huolimatta vakuuttanut säilytyskohdetta säilytyskauden ajaksi, hän vastaa kaikista ulkopuolisten tapahtumien aiheuttamista vahingoista.


Marine Service ei myöskään vastaa, säilytettävänä olevalle asiakkaan omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, säilytyskohteeseen jätetyistä tavaroista, eikä mistään välillisestä vahingosta.

Kaasupullojen ja muiden vaarallisten aineiden tuominen säilytykseen on kielletty. Palovaarallisten aineidensäilytyksessä ja käytössä on noudatettava paloturvallisuusmääräyksiä.
Säilytyksen aikana asiakas ei pääse korjaamaan, huoltamaan, pesemään säilytyskohdettaan.

5. Vakuutusteknisistä syistä johtuen asiakas vastaa siitä, että säilytyksen aikana veneen polttoainetankit ovat mahdollisimman tyhjiä. Marine Service huolehtii kaasupullojen siirron erilliseen säilytyspaikkaan erikseen sovittaessa. Tällöin asiakas huolehtii siitä, että kaasupullot ovat valmiiksi irroitettu ja helposti löydettävissä veneen tullessa säilytykseen. Asiakas huolehtii myös septik-tankin tyhjennyksen ennen veneen tuloa säilytykseen.

6. Mikäli säilytyskauden päättyessä Marine Servicellä on asiakkaalta erääntyneitä saamisia säilytykseen tai huolto- yms. palveluihin liittyen, on Marine Servicellä saatavansa vakuudeksi pidätysoikeus säilytettävänä olevaan veneeseen ja asiakkaan veneessä olevaan omaisuuteen tai huolto- yms. palvelun kohteena olevaan omaisuuteen ja näin ollen oikeus pitää em. omaisuus hallussaan, kunnes kaikki maksuvelvoitteet on hoidettu. Tältä hallussapitoajalta Marine Service perii kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisen talvikauden säilytyshinnan.

 Marine Servicellä on viime kädessä oikeus myydä noutamatta jätetty vene ja
siinä oleva omaisuus noudattaen lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688).

7. TUPAKOINTI SEKÄ AVOTULEN JA TULITÖIDEN TEKO HALLISSA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.

8. Sopimus veneen talvisäilytyksestä syntyy asiakkaan hyväksyessä Marine Servicen tarjouksen suullisesti tai kirjallisesti. Tarjous sisältää nämä ehdot. Marine Service omalta osaltaan vahvistaa sopimuksen syntymisen toimittamalla tilausvahvistuksen sähköpostitse tai kirjallisesti asiakkaalle. Mikäli sopimus tehdään etämyyntinä, niin kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä Marine Servicelle 14 päivän kuluessa tämän sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti tai
sähköpostilla Marine Servicelle toimittamalla peruutusilmoitus sopimuksen sivulla 1 mainittuun Marine Servicen osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, joihin osoitteisiin kuluttaja-asiakas voi tehdä myös mahdolliset valituksensa.

9. Asiakas suostuu siihen, että hänen tietojaan saa luovuttaa kolmansille osapuolille, esim. Marine Servicen yhteistyökumppaneille asiakkaan venettä koskevissa asioissa. Asiakkaan on huolehdittava yhteystietojensa paikkaansapitävyydestä.

10. Kaikki tätä sopimusta koskevat riitaisuudet, mistä osapuolet eivät neuvottelemalla pääse sovintoon, ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa tai kuluttajan osalta hänen vaatimuksesta hänen kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa.

11. Nämä ehdot ovat yrityksen verkkosivuilla luettavissa ja veneen omistaja katsotaan tutustuneen näihin edellä mainittuihin ehtoihin ennen veneen telakointia.

12. Marine Service pidättää oikeuden näiden ehtojen muuttamiseen.

VENEIDEN NOSTO- JA LASKUPALVELU SEKÄ KULJETUKSET

Veneenkuljetus-, nosto- lasku- ja telakointipalvelun yleiset sopimusehdot

1. Soveltamisala
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Marine Service Markus Selin Oy (myöhemmin palveluntarjoaja)
Asiakkaalle tarjoamaan veneenkuljetus-, nosto- lasku- ja telakointipalveluun (myöhemmin
kuljetuspalvelu/tavarankuljetus).

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen
Sopimus syntyy, kun Asiakas on hyväksynyt palveluntarjoajan tekemän tarjouksen tai soittamalla tilannut palvelun. Palveluntarjoajalla on ilman Asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.

3. Palvelun sisältö
Kuljetuspalvelu tarkoittaa veneen kuljetusta, nostoa, laskua ja telakointia yrityksen kuljetuskalustolla sekä telakointipukeilla. Veneen nouto, kuljetus ja toimittaminen määränpäähän toteutetaan Asiakkaan ja palveluntuottajan välisellä sopimuksella määritetyllä aikataululla ja tavalla.
Mikäli venettä liikutetaan asiakkaan trailerilla tai telakoidaan asiakkaan pukeille, vastaa asiakas trailerin ja pukkien kunnosta ja niiden soveltuvuudesta veneen kuljetukseen traktorilla sekä telakointiin. Mahdollisista trailerista ja pukeista johtuvista vaurioista vastaa veneen omistaja yksin.

4. Palvelun saatavuus ja tilaaminen
Asiakkaan kuljetuspalvelua koskeva tilaus tulee tehdä ajoissa ennen suunniteltua noutoaikaa.
Tarjouspyynnön kuljetuspalvelulle voi pyytää ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköisesti.


5. Kuljetuspalvelua koskevat tiedot

Asiakas on vastuussa palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta koskien veneen nouto- ja toimitusosoitetta, veneen tyyppiä sekä yhteystietoja kuljetuksen mahdollistamiseksi. Tarvittavat tiedot tulee toimittaa palveluntarjoajalle ajoissa ennen suunniteltua toimitusaikaa. Kuljetuspalveluntilaava Asiakas vastaa siitä, että palveluntarjoajalla on riittävä tieto kuljetettavasta tavarasta, jotta se on turvallisesti lastattavissa, kuljetettavissa sekä purettavissa määränpäässä ilman että palveluntarjoajan –kuljettajalle aiheutuu tavaran käsittelystä vaaraa, tarpeetonta odotusta tai ajanhukkaa.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa virheellisten tai puutteellisten tietojen aiheuttamasta viiveestä tai kyseisestä syystä palvelun peruuttamisesta aiheutuvasta häiriöstä.
Kuljetuspalveluun liittyvät muut tarkentavat tiedot kuten veneen käsittelyyn ja aikatauluun liittyvät seikat sovitaan Asiakkaan kanssa erikseen.

Palvelun sisällön muutoksesta on sovittava Asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken ennen tilatun palvelun käyttämistä.

6. Kuljetettavat veneet ja tavarat
Kuljetukseen voidaan ottaa tavaroita, jotka eivät ole ominaisuuksiltaan sellaisia, että niistä aiheutuu vaaraa kuljettajalle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle. Tällaisia vaaraa aiheuttavia tavaroita ovat esimerkiksi: aseet, ammukset ja räjähdysaineet sekä tavarat, jotka luokitellaan vaarallisiksi aineiksi sekä tavarat joiden mitat ylittävät yleisesti ajoneuvolla kuljetettavan tavaran mitat.
Asiakas huolehtii tavaroiden kiinnityksestä kuljetuksen ajaksi, mikäli ei muuta sovita.
Asiakas on vastuussa veneen ja tavaran kaikesta vakuuttamisesta sisältäen kuljetusvakuutuksen.

7. Vastuut
Palveluntuottaja noutaa veneen Asiakkaan antamien tietojen ja sopimuksen mukaisesti. Kuljettajan osallistuessa tavaran lastaamiseen ja purkamiseen, tapahtuu tämä Asiakkaan ja vastaanottajan vastuulla ellei toisin sovita. Palveluntarjoaja luovuttaa tavaran Asiakkaan ilmoittaman tiedon mukaan vastaanottajalle. Vastaanottajalta vaadittava kuittaus on sovittava erikseen Asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken. Mikäli tavaraa ei voida toimittaa perille määränpäähän palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä, on palveluntarjoajalla oikeus varastoida tavara korvaustavastaan siihen saakka, kunnes
tavarantoimitus tulee mahdolliseksi tai vaihtoehtoisesti palauttaa tavara lähettäjälle. Mikäli tavaran toimituksen viive tai estyminen johtuu Asiakkaan toimittamista puutteellisista tiedoista, on palveluntarjoajalla oikeus veloittaa Asiakkaalta toimituksen estymisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Veneenkuljetuksen tilaava Asiakas vastaa kuljetettavan tavaran aiheuttamista vahingoista kuljettajalle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle, jotka voidaan katsoa johtuvan Asiakkaan antamista puutteellisista tiedoista, pakkauksesta tai huonoista lastaamisen- tai purkamisen olosuhteista.

Asiakas vastaa siitä, että palveluntarjoajalla on esteetön pääsy tilattujen palvelujen edellyttämiin tiloihin/paikkoihin.

8. Kuluttaja-asiakkaan peruutusoikeus
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa palvelu 14 päivän kuluessa palvelun kirjallisesta tai suullisesta tilauksesta.
Peruutus tulee tehdä kuitenkin viimeistään vuorokausi ennen sovittua palvelun aloitusaikaa, jolloin peruutus on Asiakkaalle ilmainen. Mikäli palvelu on jo aloitettu Asiakas vastaa jo toteutuneen palvelun osalta kustannuksista. Asiakas voi ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta puhelimitse.

9. Asiakasrekisteri
Asiakkaiden nimi- ja yhteystiedot tallennetaan palveluntarjoajan ylläpitämään Asiakasrekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään rekisteriselosteessa kerrotulla tavalla.

10. Ylivoimainen este
Palveluntuottaja vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja
vahingonkorvausvelvollisuudesta force majore -tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, muu työtaistelutoimenpide, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita palveluntuottaja ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut ennakoida.
Palveluntuottaja pyrkii hoitamaan palvelut mahdollisimman hyvin myös em. poikkeuksellisissa oloissa. Palveluntuottajalla on oikeus tarvittaessa force majore -tilanteissa priorisoida palvelujen toteuttamista lakisääteisten velvoitteiden, yhteiskunnan toiminnan, terveyden, yleisen turvallisuuden tai muiden vastaavien seikkojen toteuttamiseksi tai turvaamiseksi.

11. Voimassaolo
Toimitusehdot ovat voimassa 1.4.2019 alkaen toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtoja.

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus myös nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot:

Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI  puh. 029 566 5200, kril@oikeus.fi